Faculty of Philosophy - Digital Library


Годишен зборник на Филозофски факултет во Скопје

Списанието Годишен зборник е списание кои се издава еднаш годишно за потребите на наставно-образовната и научната дејност на Филозофскиот факултет во Скопје.

Списанието се издава од 1948 година и претставува едно од најстарите научни публикации во Македонија. 

The journal Годишен зборник на Филозофски факултет - Скопје is an international peer-reviewed journal, published by the Faculty of Philosophy at the Sts. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia. The journal publishes one issue per year. Годишен зборник на Филозофски факултет - Скопје aims at creating a forum for the educational and scientific activities of the Faculty of Philosophy in Skopje.

The journal is one of the oldest scientific publications in Republic of Macedonia and has been published since 1948.


View Journal | Current Issue | Register

Психологија: наука и практика

Списанието „Психологија: наука и практика“ го издава Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа е конципирано како научно-стручно списание за сите гранки на психологијата.

Во списанието се објавуваат изворни научни трудови (соопштенија од оригинални емпириски истражувања), прегледни научни трудови (систематски прегледи, анализи, процени или толкувања на истражувачки наоди и теоретски сознанија од одделна област) и различни видови стручни прилози (прикази, критички анализи, осврти, соопштенија од конференции, извештаи од реализирани проекти, коментари и интервјуа).

View Journal | Current Issue | Register

Филозофија/Filozofija - A Journal of Philosophical Inquiry

Филозофија/Filozofija - A Journal of Philosophical Inquiry is an international peer-reviewed journal published by the Institute of Philosophy within the Faculty of Philosophy at the Sts. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia, in cooperation with the Philosophical Society of Macedonia. The journal publishes relevant philosophical articles across a wide spectrum of philosophical disciplines, including the history of philosophy, logic, epistemology, ethics, aesthetics, anthropology, political philosophy, philosophy of language, philosophy of law, philosophy of religion etc. 

View Journal | Current Issue | Register

International Journal of Education, Research and Training

View Journal | Current Issue | Register

Социолошка ревија The Sociological Review

View Journal | Current Issue | Register