Годишен зборник на Филозофски факултет во Скопје

Списанието Годишен зборник е списание кои се издава еднаш годишно за потребите на наставно-образовната и научната дејност на Филозофскиот факултет во Скопје.

Списанието се издава од 1948 година и претставува едно од најстарите научни публикации во Македонија. 

The journal Годишен зборник на Филозофски факултет - Скопје is an international peer-reviewed journal, published by the Faculty of Philosophy at the Sts. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia. The journal publishes one issue per year. Годишен зборник на Филозофски факултет - Скопје aims at creating a forum for the educational and scientific activities of the Faculty of Philosophy in Skopje.

The journal is one of the oldest scientific publications in Republic of Macedonia and has been published since 1948.Издавач: Филозофски факултет-Скопје


Редакциски одбор на Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје

Доц. д-р Јасмина Поповска-претседател

Доц. д-р Никола Минов- потпретседател

Доц. д-р Алма Тасевска

Доц. д-р Ирена Теодора Весевска

Доц. д-р Светлана Кочовска

Доц. д-р Билјана Блажевска Стоилковска

Проф. д-р Марија Дракуловска Чукалевска

Доц. д-р Сергеј Цветковски

Проф. д-р Сунчица Димитријоска

Проф. д-р Даниела Димитрова Радојичиќ

Проф. д-р Сузана Симоновска

Доц. д-р Ирена Авировиќ

Даниела Неделкова, секретар на Годишниот зборник и Редакцискиот одбор

 

Лектура: Софија Чолаковска-Поповска

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 69 (2016): Годишен зборник на Филозофски факултет во Скопје

Table of Contents

Предговор (Foreword)

Jasmina Popovska
PDF

Articles

Ana Dimishkovska
PDF
Marija Todorovska
PDF
Vera Hadzi Pulja
PDF
Alma Tasevska, Elizabeta Tomevska Ilievska, Elena Rizova
PDF
Aleksandar Atanasovski
PDF
Violeta Achkoska
PDF
Dalibor Jovanovski
PDF
Borce Ilievski
PDF
Voislav Sarakinski
PDF
Nikola Minov
PDF
Elena Dzukeska
PDF
Nikolina Kenig
PDF
Orhideja Surbanovska
PDF
Oliver Bakreski
PDF
Goran Zendelovski
PDF
Tanja Miloshevska
PDF
Sergej Cvetkovski
PDF
Nikolco Spasov, Aleksandar Pavleski
PDF
Jovan Pejkovski
PDF
Sofija Georgievska
PDF
Daniela Dimitrova-Radojichikj, Natasa Chichevska-Jovanova
PDF
Olivera Rashich Canevska
PDF
Natasa Stanojkovska-Trajkovska
PDF
Suzana Simonovska, Biljana Nackovska-Veljovic
PDF
Bobi Badarevski
PDF
Makedonka Radulovikj
PDF
Irena Avirovikj
PDF

In memoriam

IN MEMORIAM Проф. д-р Марија Костова (1946–2015)
Aneta Barakosка
PDF