Годишен зборник на Филозофски факултет во Скопје

Списанието Годишен зборник е списание кои се издава еднаш годишно за потребите на наставно-образовната и научната дејност на Филозофскиот факултет во Скопје.

Списанието се издава од 1948 година и претставува едно од најстарите научни публикации во Македонија. 

The journal Годишен зборник на Филозофски факултет - Скопје is an international peer-reviewed journal, published by the Faculty of Philosophy at the Sts. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia. The journal publishes one issue per year. Годишен зборник на Филозофски факултет - Скопје aims at creating a forum for the educational and scientific activities of the Faculty of Philosophy in Skopje.

The journal is one of the oldest scientific publications in Republic of Macedonia and has been published since 1948.Издавач: Филозофски факултет-Скопје


Редакциски одбор на Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје

Доц. д-р Јасмина Поповска-претседател

Доц. д-р Никола Минов- потпретседател

Доц. д-р Алма Тасевска

Доц. д-р Ирена Теодора Весевска

Доц. д-р Светлана Кочовска

Доц. д-р Билјана Блажевска Стоилковска

Проф. д-р Марија Дракуловска Чукалевска

Доц. д-р Сергеј Цветковски

Проф. д-р Сунчица Димитријоска

Проф. д-р Даниела Димитрова Радојичиќ

Проф. д-р Сузана Симоновска

Доц. д-р Ирена Авировиќ

Даниела Неделкова, секретар на Годишниот зборник и Редакцискиот одбор

 

Лектура: Софија Чолаковска-Поповска

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 64 (2011): Годишен зборник на Филозофски факултет

Table of Contents

Articles

Ana Dimishkovska
PDF
Jasmina Naumoska
Suzana Miovska Spaseva
PDF
Ilija Aceski
PDF
Blagoja Janakov
PDF
Elena Achkovska Leshkovska
PDF
Violeta Arnaudova, Slavica Maksich
PDF
Nikolina Kenig, Ognen Spasovski
PDF
Ana Frichand, Tatjana Stojanoska
PDF
Katerina Naumova
PDF
Aleksandar Atanasovski
PDF
Margarita Peshevska
PDF
Vancho Gjeorgjiev
PDF
Dalibor Jovanovski
PDF
Nikola Zezov
PDF
Boban Petrovski
PDF
Borce Ilievski
PDF
Toni Filipovski
PDF
Elica Maneva
PDF
Tatjana Filipovska
PDF
Vesna Tomovska
PDF
Elena Dzukeska
PDF
Sinisa Daskalovski
PDF
Vancho Kenkov
PDF
Toni Mileski
PDF
Oliver Bakreski
PDF
Tanja Miloshevska
PDF
Zorica Saltirovsk
PDF
Sergej Cvetkovski
PDF
Natasa Stanojkovska Trajkovska, Risto Petrov
PDF
Vladimir Trajkovski
PDF
Sofija Arnaudova
PDF
Suzana Simonovska, Elena Spasovska
PDF

In memoriam

Aneta Barakoska
PDF