THE FACTORS OF OCCUPATIONAL CHOICE OF PERSONS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Alenka FIDLER, Majda SCHMIDT

Abstract


Introduction: In the past, most persons
with chronic spinal cord injury (SCI) retired,
but today these persons enter the labor
market largely. The opportunities offered
by the environment, the available resources
and the social contexts of living contribute
to self-awareness and to the various career
opportunities of an individual with chronic
SCI.
Objectives: The purpose of the research
was to determine the effects on the choice
of the occupation of the people with chronic
SCI.
Methods: The study relies on descriptive
and causal-non-experimental methods of
empirical pedagogical research. The sample
consists of 127 persons with genetic and acquired
SCI aged 19 to 70.
Results: The research findings indicate that
the desired occupation is inaccessible for almost
half of the respondents due to the SCI.
The occupational choice is affected by an
important fact that persons with SCI would accomplish the education successfully.

However, there are also factors related to the
accessibility and adjustment of an educational
institution and a workplace. Among the
socialization factors that influence the choice
of enrolment in an educational institution or
in occupational choice is the acceptance of
their disability, the respect for the necessary
adjustments by teachers and peers, the support
of their families and the possibility of
an assistant to overcome their architectural
barriers.
Conclusion: If we want to increase the
employment of people with SCI, the implementation
of modern career guidance
which emphasis one’s personality, life situation
and its prospects for the future is
necessary.


Keywords


education, occupation, disability, spinal cord injury

Full Text:

PDF

References


Jachova Z, Grut L, Valso Eide C, Tyrmi G, Karovska

A. “Workplaces for All” a Pilot Study on Employment

and Working Conditions for People with Disabilities

in Macedonia. J Spec Educ Rehab 2006; 7(3-4): 45–

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju

invalidov (ZZRZI). Uradni list RS, št. 16/2007.

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v

Republiki Sloveniji. Ljubljana, 2011. Available from

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KCCA6596C1FC2D

FC125786C003CFE01/$file/ZAPINV_RSP06-09.

pdf [Accessed on 2017 May 20].

Krajnc T. Učenci s posebnimi potrebami. Prehod

mladih s posebnim potrebami iz šole na trg dela.

Šolsko svetovalno delo 2014. XVIII (1–2): 46–50.

Drobnič J. Razvoj modela poklicne orientacije za

osebe s posebnimi potrebami. Dissertation. Koper:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014.

Jakin S, Kajdiž K, Rakuša A. Kako na posameznika

vpliva predčasen ali nenapovedan zaključek

aktivne zaposlitve. Boštjančič E, Delić L editors.

Zaključevanje kariere – od teorije k praksi. Ljubljana:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014, p.

–184.

Kobal Tomc B, Smolej S, Nagode M, Richard

S, Černič Mali B, Kerbler BK et al. Dostopnost

grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj

za socialno vključevanje invalidov. Ljubljana:

Inštitut RS za socialno varstvo, 2008.

Murray P. Hello! Are you listening? Disabled

teenager‘s experience of access to inclusive leisure.

York: Joseph Rowntree foundations, 2002.

Elliott TR, Uswatte G, Lewis L, Palmatier A. Goal

instability and adjustment to physical disability.

Journal of Counseling Psychology 2000. 47 (2):

–265.

Raudeliunaite R, Gudžinskiene V. Factors

influencing the professional development of people

with disabilities. CERI2015 Proceedings: 8th International Conference of Education, Research and

Innovation. 18-20 November, 2015, Seville, Spain,

Vornholt K, Uitdewilligen S, Nijhuis FJN. Factors

affecting the acceptance of people with disabilities

at work: A literature review. Journal of Occupational

Rehabilitation 2013. 23 (4): 463–475.

Cakić M. Barriers That Young People With

Disabilities Face In Republic Of Macedonia;

Abstract. J Spec Educ Rehab 2013. Available from

http://jser.fzf.ukim.edu.mk/ [Accessed on 2017

March 11].

Schmidt M, Čagran B. Gluhi in naglušni učenci v

integraciji/inkluziji. Maribor: Slavistično društvo,

EIHessen SS. Self-efficacy and career choice among

students with physical disabilities n postsecondary

education. Dissertation. Faculty of the Rossier School

of Education, University of Southern California,

Tenenbaum RZ, Byrne C J, Dahling J J. Interactive

effects of physical disability severity and age of

disability onset on RIASEC self-efficacies. Journal

of Career Assessment 2014. 22 (2): 274–289.

Lopez-Gavira R, Moriña A, Melero-Aguilar N, Perera-

Rodríguez VH. Proposals for the improvement of

university classrooms: The perspective of students with

disabilities. Procedia - Social and Behavioral Sciences

228: 175–182.

Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti

grajenega okolja, informacij in komunikacij za

invalide (2006). Uradni list RS, št. 24/05.

Prudič T. Inkluzija skozi poklicno orientacijo v

osnovni šoli. Magistrsko delo. Koper: Univerza na

Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2012.

Repanšek Z. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na

izbiro srednje šole, in analiza ocene kakovosti šolske

svetovalne službe. Sodobna pedagogika 2009. 60 (3):

–154.

Hitchings WE, Luzzo DA, Ristow R, Horvath M,

Retish P, Tanners A. The career development needs

of college students with learning disabilities: In their

own words. Learning Disabilities 2001. Research &

Practice. 16 (1): 8–17.

Košir, K. Socialni odnosi v šoli. Maribor: Subkulturni

azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo,

Schmidt M. Socialna integracija otrok s posebnimi

potrebami v osnovno šolo. Maribor: Pedagoška

fakulteta Maribor, 2001.

Marentič Požarnik B. Temelj uspešnega vključevanja

učencev s posebnimi potrebami so ustrezno

usposobljeni učitelji. Sodobna pedagogika 2003. 54

(Posebna izdaja): 104–113.

Filipčič T. Diplomant na Fakulteti za šport naj

bo usposobljen pri delu z osebami s posebnimi

potrebami. Uvodnik. Šport 2006. 54 (1), 3–4.

Fabrizio-Filipič N. Stališča zdravih otrok do

otrok s posebnimi potrebami. Destovnik K editor.

Uresničevanje integracije v praksi: Vzgoja in

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Ljubljana: Center Kontura, 1997, p. 259–270.

Roessler RT, Brolin DE, Johnson JM. Barriers to

the implementation of career education for special

education. Journal of Career Development 1992. 18

(4): 271–282.

Gebhardt M, Mora JG, Schwab S. Physical disability,

stigma, and physical activity in children: a replica

study. J Spec Educ Rehab 2016; 17(1–2):101–117.

doi: 10.19057/jser.2016.6.

Fidler A. Izobraževalne možnosti oseb z gibalno

oviranostjo na področju športa. Master dissertation.

Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta,


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.