PEER INTERACTION IN CLASSES WHICH USE THE CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION

Violeta ARNAUDOVA, Tatjana TAKASHMANOVA-SOKOLOVSKA, Zora JACHOVA

Abstract


ВРСНИЧКИ ИНТЕРАКЦИИ ВО ПАРАЛЕЛКИ СО ПРИМЕНА НА КОНЦЕПТОТ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Виолета АРНАУДОВА 1
Татјана ТАКАШМАНОВА-СОКОЛОВСКА 1
Зора ЈАЧОВА 2

 

Филозофски факултет
Институт за психологија 1
Институт за дефектологија 2

 

PEER INTERACTION INCLASSES WHICH USE THE
CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION

Violeta ARNAUDOVA 1
Tatjana TAKASHMANOVA-
SOKOLOVSKA 1
Zora JACHOVA 2

 

Faculty of Philosophy
Institute for Psychology 1
Institute of Special Education and Rehabilitation 2

 

 

 

Резиме
Проверен е социјалниот статус на секој ученик со акцент на статусот на учениците со пречки во развојот. Примерокот е пригоден. Вклучени се вкупно 55 ученици на возраст од 9-10 и 13-14 години од две паралелки при ОУ "Димо Хаџи-Димов#. Во двете одделенија се вклучени деца со телесна инвалидност и анорексични проблеми. Истражувањето е спроведено со примена на социометриска постапка и три социо-метриски критериуми, како и неограничен и ограничен избор.

 

Abstract
We have evaluated a social status of the pupils individually, especially the status of the pupils with developmental disabilities. The sample is convenient and includes 55 pupils from two classes at the age of 9-10 and 13-14 from the regular elementary school “Dimo Hadzi-Dimov”. Children with physical disabilities and anorexic problems are included in both classes. The research has been carried out using socio-metric procedure, applying three socio-metric criteria and both limited and unlimited choices.

 

 

 

Клучни зборови: врснички интеракции, пречки во развојот, инклузивно образование, социо-емоционална клима, социјален статус

 

Key words: peer interactions, developmental disabilities, inclusive education, socio-emotional atmosphere, social status

   

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Виолета АРНАУДОВА

 

Violeta ARNAUDOVA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски факултет 
Институт за психологија 
Бул. "Крсте Мисирков# бб
1000 Скопје, Република Македонија
violeta@fzf.ukim.edu.mk

 

University "St. Cyril and Methodius" 
Faculty of Philosophy
Institute for Psychology 
Bull. "Krste Misirkov" bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
violeta@fzf.ukim.edu.mk


Full Text:

PDF

References


Jachova Z, Samarxiska-Panova Lj, Leshkovski I, Ivanovska M. Prira~nik za proektot Inkluzija na deca so posebni potrebi vo redovnite u~ili{ta vo R. Makedonija, Skopje: Biro za razvoj na obrazovanieto, 2002.

Keramitchiev D. Psihologija, Skopje: Makedonska iskra, 1999.

Keramitchieva R. Psihologija, Prosvetno delo, Skopje, 1996.

Jonsson T. Inclusive Education, Hyderabad: Institute of Research and Rehabilitation for the mentally Handicapped Press, 7, 1994.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.