THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS

Lidija BAJLOZOVA

Abstract


УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ 
ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА 
ДИЈАГНОСТИКА


Лидија
БАЈЛОЗОВА


Сојуз на дефектолози на
Рапублика Македонија

 

 

THE ROLE OF SPECIAL TEACHER 
IN SPECIAL EDUCATION 
AND REHABILITATION DIAGNOSIS


Lidija BAJLOZOVA


Association of Special Educators and 
Rehabilitates in Republic of Macedonia

 

 

 

Резиме

Abstract

Во ова излагање е истакната улогата на дефектологот во дефектолошката дијагностика, како битна компонента од целокупната рехабилитација на лицата со пречки во развојот. Улогата на дефектологот во дефектолошката дијагностика е мошне комплексна и значајна за понатамошната рехабилитација. Полето за работа на дефектологот во дефектолошката дијагностика навистина е големо, а со тоа е голем и неговиот придонес во спречување или намалување на бројот на лицата со пречки во психофизичкиот развој. Дефектологот го забележува однесувањето и можностите на лицата во социјалното поле.

 

This presentation indicates the role of special teacher in Special Education and Rehabilitation diagnosis, as an important component of the complete rehabilitation of people with disabilities. The role of special teacher in Special Education and Rehabilitation diagnosis is very complex and important for further research. The special teachers’ activities in Special Education and Rehabilitation diagnosis cover large area, so their contribution towards preventing of decreasing the number of people with disabilities is great. The special teachers note people’s behavior and possibilities in the social field.
Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Лидија БАЈЛОЗОВА

Lidija BAJLOZOVA

Дом на хуманитарни организации "Даре Џамбаз"
11 Октомври 42 а
1000 Скопје, Република Македонија 
Моб:   075 763-023

 

House of humanitarian organizations "Dare Dzambaz”
11 October 42 a 
1000 Skopje, Republic of Macedonia 
Mob: +389 75 763–023


Full Text:

PDF

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.