HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE?

Jasmina B KARIКЈ, Vesna S. RADOVANOVIКЈ

Abstract


КАКО УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ
ГИ СФАЌААТ ПОИМИТЕ ЗА ЖИВАТА ПРИРОДА?

ЈасминаБ. КАРИЌ
Весна С. РАДОВАНОВИЌ

 

Факултет за специјална едукација 
и рехабилитација, Белград

 

HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE?

Jasmina B. KARIКЈ
Vesna S. RADOVANOVIКЈ

 

Faculty for special education 
and rehabilitation, Belgrade

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Ова истражување претставува дел од пошироко истражување за формирање и усвојување на поими за живи суштества во областа на природата и општеството кај учениците со оштетен слух. Прикажани се резултати кои се однесуваат на усвоеноста на поими од повисоко ниво на општост добиени во текот на две истражувања. Првото истражување се однесува на испитување усвоеност на поими со препознавање на готови класификации, а второто-на  испитување усвоеноста на поимите со анализа на дефиниции кај иста мостра ученици.

 

This research represents a part of a broader research on forming and accepting concepts about living beings in the field of nature and society by hearing impaired pupils. Shown results relate to the comprehension of concepts on higher level acquired during two researches. The first research relates to examining comprehension of concepts by recognizing complete classifications and the other to examining comprehension of concepts by analyzing definitions in the same pupil sample.

 

 

 

Клучни зборови: анализа на дефиниции, препознавање на готови класификации, поим, дете со оштетен слух, настава по природа и општество.

 

Key Words: analysis, definition, recognizing complete classifications, hearing impaired child, teaching nature and society.

 

 

 

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Јасмина Б. КАРИЌ

 

Jasmina B. KARIKJ

Универзитет во Белград 
Факултет за специјална едукација и рехабилитација 
Високог Стевана 2
11000 Белград 
Србија и Црна Гора
E-mail: jkaric@eunet.yu

 

Belgrade University 
Faculty for special education and rehabilitation
Visokog Stevana 2 
11000 Belgrade 
Serbia and Montenegro
E-mail: jkaric@eunet.yu


Full Text:

PDF

References


Банђур В. Отворена методолошка питања хуманистички ангажоване дидактике. Иновације у настави, бр. 3, Београд, 1995.

Лазаревић Ж, Банђур В. Методика наставе природе и друштва. Учитељски факултет, Београд-Јагодина, 2001.

Милановић-Наход С. Когнитивне теорије и настава. Просвета, Београд, 1988.

Савић Љ. Методика познавања природе за децу оштећеног слуха. Савез друштава дефектолога Југославије, 1973.

Шарановић-Божиновић Н, Милановић-Наход С. Утицај учења на усвајање појмова. Зборник Института за педагошка истраживања, 27; 105-120, Београд, 1995.

Кнежевић Љ. Теоријске основе методике наставе природе и друштва. Учитељски факултет, Београд, 1995.

Виготски Л. Мишљење и говор. Нолит, Београд, 1977.

Ајдински Љ, Миладиновић В. Методика рада са ментално ретардираном децом. Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Београд, 1986.

Продановић Т. Методика наставе познавања при¬роде и друштва. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1974.

Ћордић А, Бојанин С. Општа дефектолошка дијагностика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1977.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.