A review of a scientific work A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD A MANUAL FOR WORKING WITH PUPILS WITH DEVELOPMENTAL DIFICULTIES IN REGULAR SCHOOLS

Sofija М. АRNAUDOVA

Abstract


Сулејман Хрњица, Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ

УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО
ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Софија М.АРНАУДОВА

Филозофски факултет 
Институт за социјална работа и социјална политика

 

Sulejman Hrnjica, Vera Rajovikj, Tatjana Cholin, Ksenija Krtikj and Dijana Dopunovikj

A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD
A MANUAL FOR WORKING WITH PUPILS WITH DEVELOPMENTAL DIFICULTIES IN REGULAR SCHOOLS

Sofija М. АRNAUDOVA

Faculty of Philosophy 
Institute of social work and social 
policy

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Текстот што ќе биде изложен на следните страници претставува приказ на научното делоŠkola po meri deteta, priručnik za rad saučenicimaredovne škole ometenim u razvoju. Автор и уредник на ова дело е Сулејман Хрњица, во соработка со Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ. Прирачникот е составен дел на проектот Инклузија на ученици со пречкиворазвојот во редовното основно образование, кој е одобрен и финансиран од Министерството за образование и спорт на Република Србија, а издаден е од Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Белград со помош на фондацијата “Save the Children" во Белград, 2004 година. Ова дело ретко може да се најде во книжарниците низ земјава, но затоа, пак може да се најде во библиотеките на Филозофскиот факултет, како и на Саемот на книгата, што секоја година се одржува во Скопје.

 

The presented text is a review of the scientific workA school to match any child, a manual to work with children of regular schools with physical disabilities. The author and the editor of this work is Sulejman Hrnjica, in cooperation with Vera Rajovikj, Tatjana Cholin, Ksenija Krtikj and Dijana Dopunovikj. The manual is a part of the project Inclusion of students with physical disabilities in regular primary education, which was approved and financed by the Ministry of education and sport of the Republic of Serbia, and published by the Institute of Psychology at the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the assistance of the foundation "Save the Children" from Great Britain, the office in Belgrade, 2004. This work can hardly be found in bookshops through the country, but it can be found in the library of the Faculty of Philosophy, and certainly at the Book Fair, held every year in Skopje.

 

 

 

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Софија М. АРНАУДОВА

Sofija М. АRNAUDOVA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски факултет 
Институт за социјална работа и социјална политика 
Бул. "Крсте Мисирков" бб, 1000 Скопје 
Република Македонија
E-mail: sofijaaranaudova@yahoo.com

 

“Ss. Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy

Institute of social work and social politic 
Bull. “Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
E-mail: sofijaaranaudova@yahoo.com


Full Text:

PDF

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.