THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION

Magdalena DIMKOVA, Risto PETROV

Abstract


СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈАВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВАМагдалена ДИМКОВА1
Ристо ПЕТРОВ2

 

Невработен дефектолог 1
Редовен професор на Филозофски факултет
Институт за дефектологија 2

 

THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION

Magdalena DIMKOVA1
Risto PETROV2

 

Unemployed special educator 1
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation 2

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Вработувањето, односно правото на работа на лицата со пречки во развојот е последна фа­за на долгиот и сложен процес на нивната рехабилитација. Вработувањето е последна фаза од интегрирањето на овие лица во оп­штес­твената средина.
Правото на работа во сите развиени земји во светот претставува едно од основните права на човекот. Прашањето за вработување на лицата со ментална ретардација денес е доста актуелно, пред с¢, поради тоа што многу од лицата со инвалидност кои непречено можат да работат, наидуваат на отпор кај работо­да­ва­чите.

 

Employment, i.e. the right of people with disabili­ties to work, is the last phase of an extended and complex process of their rehabilitation. The em­ployment is the last phase of the integration of these people in the social environment.   
In all developed counties, the right to work presents one of the fundamental human rights. The question regarding employment of people with mental retar­dation is a current issue at present, especially be­cause a lot of people with disability who are able to work have met resistance by the employers.

 

 

 

Клучни зборови: Вработување, рехабили­та­ци­ја, интеграција, ментално ретардирани ли­ца, заштитни друштва, легислатива

 

Key words: Employment, rehabilitation, integra­tion, mentally retarded people, protective compa­nies, legislation

 

 

 

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Магдалена DIMKOVA

 

Magdalena DIMKOVA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, РМ

 

“Ss Cyril and Methodius” 
University Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. “Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje, RM


Full Text:

PDF

References


Petrov R. Profesionalna orientacija i osposobuvanje na lica so prechki vo razvojot, skripta; Skopje 1998; 42.

Pregled na propisi koi go reguliraat rabotenjeto na Zashtitnite trgovski drushtva i vrabotuvanjeto na invalidnite lica vo R. M. Zaednica na zashtitni drushtva na Makedonija ZAPOVIM, 2005, Skopje

Research Methods. The Qualitative Debate. (cited 2006 May 5) Available from: URL:

http://www.socialresearchmethods.net/kb/qualdeb.htm

Qualitative Research in Social Work. Tomofumi Oka, Ian Shaw, September 21, 2000. (cited 2006 May 5). Available from: URL: http://pweb.sophia.ac.jp/%7Et-oka/papers/2000/qrsw/qrsw.html

Petrov R, Jachova Z, Grut L, Valso Eide C, Tyrmi G. Opshtestvo za site-pilot studija za vrabotuvanje i rabotnite uslovi za licata so invalidnost vo R. M., Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, SINTEF, SOROS, Skopje, 2006


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.