NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Ljupcho AJDINSKI

Abstract


No Abstract

Full Text:

PDF

References


Закон за детска заштита, Закон за основно образование и Закон за средно образование.

Закон за социјална заштита.

Извор на податоци: Национален совет на инвалидски организации.

Извор на податоци: Статути на инвалидските организации.

Спогодба за здружување во Заедница на специјалните учуилишта донесена во 2004 година.

Спогодба за здружување во Заедница на заштитните работилници донесена на 23.06.1972 година.

Одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на реализацијата на Стандардните правила за изедначување на можностите на инвалидните лица и човековите права донесена на 37-та седница од страна на Владата на Република Македонија, согласно Резолуцијата 48/49 на Обединетите нации.

Статутарна одлука на за промена на името на Заедницата на инвалидските организации во Национален совет на инвалидските организации, донесена во 2006 година.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
JSER ONLINE is licensed under a Creative Commons; 2.5 Macedonia License.