THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Ljupcho AJDINSKI

Abstract


СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Љупчо АЈДИНСКИ

 

Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ

 

THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Ljupcho AJDINSKI

 

Member of the National Coordinative Body

For equal rights of people with disabilities in RM

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Трудот е поднесен на тркалезната маса, одр­жа­на во Септември 2000 година во Скопје, за Сос­тој­бата во образованието и вработувањето на ли­цата со инвалидност во Република Маке­до­ни­ја. Презентирана е состојбата на институ­ции­те кои обезбедуваат рана рехабилитација, пред­учи­лишно воспитание, основно, средно и ви­со­ко образование, дневно и стационарно згрижу­ва­ње на лицата со инвалидност. Прикажени се но­вините во оваа област како и вонинс­ти­ту­цио­нал­ниот третмзан на лицата со инвалидност. Исто така се изнесуваат проблемите присутни во областа и во институциите и се предлагаат ре­шенија за нивно подобрување.

 

The paper was presented at the Round table dis­cussions on conditions in education and employ­ment of people with disabilities in the Republic of Macedonia, held in September 2007. The condi­tions of the institutions, which provide early reha­bilitation, preschool, primary, secondary and higher education, as well as day and stationary care of people with disabilities were presented. The innovations in this field and the deinstitution­alized treatment of people with disabilities were discussed, too. The existing problems in the insti­tutions and proposed solutions for their improve­ment were also discussed.

 

 

 

Клучни зборови: состојба, проблеми, инвалид­ност, рехабилитација, образование, вработу­ва­ње, институции.

 

Key words: condition, problems, disability, reha­bilitation, education, employment, institutions.

 

 

 

 

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Qupчo AJDINSKI

 

Ljupcho AJDINSKI

„11 Октомври“ 42/а

1000 Скопје
Република Македонија
e-mail: ajdinski@freemail.com.mk

 

“11 Oktomvri” 42/а 
1000 Skopje
Republic of Macedonia

e-mail: ajdinski@freemail.com.mk


Full Text:

PDF

References


Ајдински Љ. „Сервисните служби во Македонија за заштита, образование и рехабилитација на лицата со посебни образовни потреби“, „Дефектолошка теорија и практика“, бр. 1-2, 2006.

Анализа за состојбата и работата на дневните центри во РМ (Министерство за труд и социјална политика).

Ајдински Љ. „Национални и локални сервисни служби на лицата со инвалидност во Република Македонија“, „Дефектолошка теорија и практика“, бр. 3-4, 2006.

Ајдински Љ. „Предлози за посоодветно образование за децата со развојни проблеми и посебни образовни потреби“ (Од расправата по Нацрт-националната програма за развој на образованието во РМ, „Дефектолошка теорија и практика“, бр. 3-4, 2005.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
JSER ONLINE is licensed under a Creative Commons; 2.5 Macedonia License.