EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Ljupcho EFREMOV

Abstract


ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Љупчо ЕФРЕМОВ

 

 

Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ

 

EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Ljupcho EFREMOV

 

 

Secretary of the National Coordinative Body for equal rights of people with disabilities in RM

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Овој труд ја презентира состојбата на вработу­ва­ње­то на лицата со инвалидност во РМ. Пре­зен­ти­ра­ни се законски решенија за финансиска помош при вработувањето на лицата со инвалидности, не­кои настанати проблеми во врска со тоа, ука­жано е на недостатоци во изборот на занимања; дадени се соодветни предлози во врска со тоа и за подобрување на состојбата во оваа област, особено за воведување на софистицирани за­ни­ма­ња.

 

This paper presents the employment condition of people with disabilities in the Republic of Mace­donia as well as the legal solutions for financial assistance at employing people with disabilities and some other issues related to that. The lack of job choice is also pointed out and the appropriate sug­gestions for introduction of more sophisticated vo­cations are given to improve the employment con­ditions.

 

 

 

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Љупчо ЕФРЕМОВ

 

Ljupcho EFREMOV

11 Октомври 43 а
1000 Скопје, Република Македонија

 

11 Октомври 43 а
1000 Скопје, Republic of Macedonia


Full Text:

PDF

References


Заедница на заштитните друштва на Македо¬ни¬ја (ЗАПОВИМ), Скопје.

Закон за вработување на инвалидни лица (12.06.2000), објавен во Сл. весник на РМ бр. 44 / 2000, бр. 16 / 2004, бр. 62 / 2005 и бр. 13113/2005


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.