SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Ljupcho AJDINSKI

Abstract


No Abstract

Full Text:

PDF

References


Милослав Миленковиќ, Социјална сигурност у самоуправном друштву. Наша књига, Београд, 1988;

Устав на Република Македонија, член 35, усвоен на 17.11.2001.

Декларација за Националната стратегија во РМ за правата на инвалидите (Сл. весник на РМ бр. 101/2001).

Резолуција на Регионалната конференција за иницирање законски промени за правата на ли ца со инвалидност во РМ и во регионот базирани врз достигнувањата и перспективите на Советот на Европа, донесена во Скопје, 2003.

Декларација за заштита и унапредување на правата на лицата со посебни потреби донесена од Собранието на РМ.

Законски и подзаконски права за лицата со инвалидност од областа на социјалната политика. (Сл. весник на РМ бр. 64/2000, бр. 98/2000, бр. 52/2002, бр. 63/2004, бр. 65/2004)


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
JSER ONLINE is licensed under a Creative Commons; 2.5 Macedonia License.