REFLECTIONS ON BEHAVIORAL CRISES PREVENTION AND INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS IN THE UNITED STATES

Roland PAULAUSKAS

Abstract


ПРЕГЛЕД НА ЗАШТИТАТА ОД КРИЗА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

 

REFLECTIONS ON BEHAVIORAL CRISES PREVENTION AND INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS IN THE UNITED STATES

 

Роланд ПАУЛАУСКАС

 

Универзитет Сиаулиаи,

Сиаулиаи, Литванија

 

 

Roland PAULAUSKAS

Siauliai University,

Siauliai, Lithuania

 

Примено: 02.11.2010

Прифатено: 02.12.2010

UDK:  316.628:159.922.2-053.6(73)

159.922.8:37.017(73)

 

 

 

Recived: 02.11.2010

Accepted: 02.12.2010

Review Article

Резиме

 

Abstract

 

Развојот на цивилизацијата ги направи кри­зи­те неразделен дел од нашиот живот. Ис­ти­те се појавуваат речиси во сите соци­јални струк­тури и организации, вклучувајќи ги и обра­зовните институции. Целите на овој труд се да презентира теоретски модел на нор­­мално, девијантно и антисоцијално одне­су­­вање, да ги дискутира психо-социјалните карак­­теристики на емотивно растроените адо­лесценти, сместени во установи за пре­стој и посебно образование во САД и да ги ана­­лизира најраспространетите кризи во одне­сувањето кај оваа популација, фази на ес­ка­лацијата на кризата и ненасилна пре­вен­ција од кризи и стратегии на интервенција. Ко­рис­тените методи во овој труд вклучуваат пре­г­лед на научна литература, анализи на ста­­тистички информации од различни вла­ди­ни извори, преглед и анализа на сту­дент­ски записи и анализа на искуството на авто­рот поврзано со работата со емотивно рас­трое­ни младинци во училиштата за престој и обра­­зование во САД.

Резултатите од ова истражување укажуваат на различните терминологии кои ги кори­стат научниците од различните научни дис­ци­плини при опишување на социјално неа­дек­ватното однесување.Авторот прикажува тео­ретски модел на нормално, девијантно и анти­социјално однесување кое може да го по­добри разбирањето и препознавањето на ри­зични ситуации и однесувања кои водат до сериозни кризи. Анализите на студентски за­писи открива дека повеќето од  адо­лес­­це­нтите сместени во специјални училишта за пре­стој и образование се дијагностицирани со неколку ментални здравствени проблеми. Ова налага дека постоечката превентивна нега и образовна парадигма во посебните учи­лишта за образование и престој, треба да се заменат со сеопфатен третман парадигма. Тру­дот исто така ги дискутира позитивните и негативните интервенции при кризи. Мис­ле­њето на авторот е дека сите специјални еду­кативни установи, кои им се на рас­по­ла­гање на емотивно растроените деца, треба да при­фатат еден од ненасилните модели на интер­венција при криза во однесувањето и да развијат и применат менаџментска поли­тика, планови и процедури за справување со кризи.

 

 

 

 

The development of civilization made crises an inseparable part of our lives. Crises manifest themselves in almost all social areas and organizations, including educational institutions.  The goals of the article are to present a theoretical model of normal, deviant and antisocial behaviors, and discuss the psycho-social characteristics of emotionally disturbed adolescents situated in a residential special education school in theUnited States. The article also gives an analysis of their most prevalent behavioral crises, escalation stages, as well as nonviolent crisis prevention and intervention strategies. The methods that were used include scientific literature review, analysis of statistical information supplied from different government sources, review and analysis of student records, as well as the author’s analytical reflections in working with emotionally disturbed youngsters in residential special education schools in theUnited States.

The results of the study indicate that scientists from different fields use different terminology to describe socially nonconforming behaviors. The author presents a theoretical model of normal, deviant and antisocial behavior that could enhance better understanding and identification of high risk situations and conduct leading to serious crises. The analysis of student records  revealed that most  of the adolescents situated in specialeducation residential schools are diagnosed with a number of mental health problems. This suggests that the currently prevailing care and education paradigm in the special education residential schools should shift to a more comprehensive treatment paradigm. The article also discusses the pros and cons of nonviolent crisis intervention. It is the author’s opinion that all special education schools serving children with emotional disorders should adopt one of the nonviolent crisis intervention models and develop and implement crisis management policies, plans and procedures.

Клучни зборови: заштита од криза, интер­вен­ција при вербални криза, ненасилна фи­зи­чка интервенција при криза, континуирана еска­лација на кризата, позитивна поддршка на однесувањето.

 

Key words: crisis prevention, verbal crisis intervention, nonviolent physical crisis intervention, continuum of crisis escalation, positive behavior supports.

 

 

 

 

Адреса за коресподенција:

Роланд Паулаускас,

Универзитет Сиаулиаи, П. Висинскио 25,

ЛТ-76352, Сиаулиаи, Литванија

E-mail: roland.paulauskas@gmail.com

 

Corresponding address

Roland Paulauskas,

Siauliai University, P. Visinskio 25,

LT-76352, Siauliai, Lithuania

E-mail: roland.paulauskas@gmail.com


Full Text:

PDF

References


Schonfeld D, Kline M. School-based crisis intervention: An organizational model. Crisis Intervention and Time-Limited Treatment 1994, 1, 155-166.

Indicators of School Crime Safety. National Center of Education Statistics. U.S. Department of Education. Washington, D.C.; 2007

Department of Social Services Annual Report. Boston, MA; 2007.

Kaufman J. Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth, Seventh Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall; 2001.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR. American Psychiatric Association. Washington, D.C.; 2000.

Jimerson S, Brock S, Pletcher S. An integrated model of school crisis preparedness and intervention: A shared foundation to facilitate international crisis intervention. School Psychology International 2005, 26 (3), 275-296.

Redl F, Wineman D. Controls from within. Glencoe, IL.: The Free press; 1952.

LaFond R. Reducing seclusion and restraint from improved patient and staff safety. Journal of Safe Management of Disruptive and Assaultive Behavior. September, 9-12.

Kerr MM. School crisis prevention and intervention. NJ: Pearson Education, Inc.; 2009.

Redl F, Wineman D. The aggressive child. Glencoe, IL: The Free Press; 1957.

Child Welfare League of America. Advocacy: Seclusion and restraints: Fact sheet, 1- 2. Washington, D.C.: 2002.

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Policy statement on prevention and management of aggressive behavior in psychiatric institutions with special reference to seclusion and restraint. Washington, D.C.; 2000.

American Psychological Association. Law sets restrictive standards for seclusion and restraint. Washington, D.C.; 2000.

American Medical Association. Seclusion and restraint of children and adolescents, AMA (Medical Science) Report 10 to the Council on Scientific Affairs. Washington, D.C.; 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10215-011-0006-6

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.