Психологија: наука и практика

Списанието „Психологија: наука и практика“ го издава Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа е конципирано како научно-стручно списание за сите гранки на психологијата.

Во списанието се објавуваат изворни научни трудови (соопштенија од оригинални емпириски истражувања), прегледни научни трудови (систематски прегледи, анализи, процени или толкувања на истражувачки наоди и теоретски сознанија од одделна област) и различни видови стручни прилози (прикази, критички анализи, осврти, соопштенија од конференции, извештаи од реализирани проекти, коментари и интервјуа).


Journal Homepage Image

Announcements

 

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ | CALL FOR PAPERS

 

КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ Е 1 ЈУНИ 2019

Submission deadline for the next issue is June 1st 2019

 
Posted: 2019-03-25
 
More Announcements...

No 4 (2018): Психологија:наука и практика

Table of Contents

Articles

Mihajlo Popovski
Maja Kazandzieva, Biljana Blazevska Stoilkovska
Viviana Langher
Ana Stojanov
Despina Zlatkova

Report

A CAMPAIGN TO COMBAT THE STIGMA OF MENTAL DISORDERS
Ivana Tushevska