Психологија: наука и практика

Списанието „Психологија: наука и практика“ го издава Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа е конципирано како научно-стручно списание за сите гранки на психологијата.

Во списанието се објавуваат изворни научни трудови (соопштенија од оригинални емпириски истражувања), прегледни научни трудови (систематски прегледи, анализи, процени или толкувања на истражувачки наоди и теоретски сознанија од одделна област) и различни видови стручни прилози (прикази, критички анализи, осврти, соопштенија од конференции, извештаи од реализирани проекти, коментари и интервјуа).


Journal Homepage Image

Announcements

 

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ | CALL FOR PAPERS | Vol.2 (4)

 

Краен рок за доставување на трудовите е 1 септември 2018

Упатството за подготовка на трудовите е достапно на следниот линк

 
Posted: 2018-01-23
 
More Announcements...

No 2 (2015): Психологија: наука и практика

Table of Contents

Articles

Katerina Naumova, Mihajlo Popovski
PDF
7-26
Biljana Blazhevska-Stoilkovska, Nikolina Kenig
PDF
27-41
Filip Sulejmanov, Ognen Spasovski
PDF
43-55
Zorica Marković, Kalina Sotiroska
PDF
57-71

Book Review

Elena Achkovska Leshkovska
PDF
73-78
Daniela Nedelkova
PDF
79-83
Ana Delchevska
PDF
85-90

In memoriam

Tome Nikoloski
PDF
91-93