Editorial Policies

Focus and Scope

Списанието „Психологија: наука и практика“ го издава Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа е конципирано како научно-стручно списание за сите гранки на психологијата.

Во списанието се објавуваат изворни научни трудови (соопштенија од оригинални емпириски истражувања), прегледни научни трудови (систематски прегледи, анализи, процени или толкувања на истражувачки наоди и теоретски сознанија од одделна област) и различни видови стручни прилози (прикази, критички анализи, осврти, соопштенија од конференции, извештаи од реализирани проекти, коментари и интервјуа).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Psychology: Science and Practice is a peer-reviewed international journal that publishes research papers (reports from original empirical studies), review papers (systematic reviews, analyses, evaluations and interpretations of research results and theoretical insights from a specific field) and contributions (book reviews, critical analyses, brief reports from conferences and projects, commentaries and interviews).

The journal is published twice a year by the Institute of Psychology, Faculty of Philosophy at the Ss.Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Book Review

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

In memoriam

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Изворните и прегледните научни трудови што ги задоволуваат формалните барања пропишани со ова упатство подлежат на рецензирање. Рецензирањето се врши анонимно со т.н. двојно слепа постапка, при што ниту авторот знае кој го рецензира трудот ниту рецензентот знае кој е автор на трудот. За исходот на рецензирањето авторот на трудот писмено се известува најдоцна три месеци по неговото поднесување. Доколку рецензијата содржи препораки за измени или дополнувања на трудот, коригираната верзија на трудот подлежи на повторна рецензија. Труд што не е прифатен за објавување и по втората рецензија не може повторно да се поднесува.

---------------------------------------------------------------------------------------

Research and review papers that meet the formal requirements are subject to peer review. Reviewing is done anonymously in a doubleblind procedure. Authors will be informed of the review outcome by e-mail at the latest three months after paper submission. If the reviewers suggest changes or additions to the paper, then the corrected version of the paper will also be reviewed. Papers that are not accepted for publication after the second review cannot be submitted again.

 

Editorial Board

Редакција

Доц. д-р Катерина Наумова, главен и одговорен уредник

Проф. д-р Елена Ачковска Лешковска

Проф. д-р Николина Кениг

Проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска

 

Меѓународен уредувачки одбор

Проф. д-р Миклош Биро, Србија

Проф. д-р Вивиана Лангер, Италија

Проф. д-р Стивен Тома, САД

Проф. д-р Станислава Стојанова, Бугарија

Проф. д-р Мери Тадинац, Хрватска

Проф. д-р Еуген Аврам, Романија

Проф. д-р Панајотис Цакирпалоглу, Република Чешка

 

Поранешни уредници

Проф. д-р Михајло Поповски