Editorial Policies

Focus and Scope

Списанието „Психологија: наука и практика“ го издава Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа е конципирано како научно-стручно списание за сите гранки на психологијата.

Во списанието се објавуваат изворни научни трудови (соопштенија од оригинални емпириски истражувања), прегледни научни трудови (систематски прегледи, анализи, процени или толкувања на истражувачки наоди и теоретски сознанија од одделна област) и различни видови стручни прилози (прикази, критички анализи, осврти, соопштенија од конференции, извештаи од реализирани проекти, коментари и интервјуа).

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Book Review

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

In memoriam

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Editorial Board

Редакција

Проф. д-р Михајло Поповски, главен и одговорен уредник

Проф. д-р Елена Ачковска Лешковска

Проф. д-р Николина Кениг

Доц. д-р Катерина Наумова

 

Меѓународен уредувачки одбор

Проф. д-р Миклош Биро, Србија

Проф. д-р Вивиана Лангер, Италија

Проф. д-р Стивен Тома, САД

Проф. д-р Станислава Стојанова, Бугарија

Проф. д-р Мери Тадинац, Хрватска

Проф. д-р Еуген Аврам, Романија

Доц. д-р Панајотис Цакирпалоглу, Република Чешка