Психологија: наука и практика

Списанието „Психологија: наука и практика“ го издава Институтот за психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа е конципирано како научно-стручно списание за сите гранки на психологијата.

Во списанието се објавуваат изворни научни трудови (соопштенија од оригинални емпириски истражувања), прегледни научни трудови (систематски прегледи, анализи, процени или толкувања на истражувачки наоди и теоретски сознанија од одделна област) и различни видови стручни прилози (прикази, критички анализи, осврти, соопштенија од конференции, извештаи од реализирани проекти, коментари и интервјуа).


Journal Homepage Image

Announcements

 

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ | CALL FOR PAPERS

 

КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ Е 1 МАРТ 2019

Упатството за подготовка на трудовите е достапно на следниот линк

 
Posted: 2019-01-25
 
More Announcements...

No 3 (2018): Психологија:наука и практика

Table of Contents

Articles

Tome Nikoloski
PDF
7-23
Blagoja Janakov
PDF
25-37
Nikolina Kenig
PDF
39-53
Katerina Naumova
PDF
55-66
Frosina Ristovska
PDF
67-85
Ana Tomovska Misoska, Ilijana Petrovska, Petar Zdravevski
PDF
87-103
Violeta Petroska Beshka, Nikolina Kenig, Biljana Blazhevska Stoilkovska
PDF
105-125

Book Review

WORK IN THE 21ST CENTURY: AN INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY by Frank J. Landy & Jeffrey М. Conte
Kalina Sotiroska Ivanoska
PDF
127-131