Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика „Провокативните“ девојчиња и „нечувствителните момчиња“: меѓуврсничко сексуално вознемирување и креирање полово нееднаква атмосфера во основните училишта Abstract   PDF
Николина Кениг
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика ЈАВНА ПРЕЗЕНАЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА, 28 ОКТОМВРИ, 2008 ГОДИНА, СКОПЈЕ Abstract   PDF
Сузана Борнарова
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Јавна расправа во Собранието на РМ Европски политики за заштита од дискриминација во Република Македонија Abstract   PDF
Наташа Постоловска
 
Vol 5, No 9 (2012): Ревија за Социјална Политика Активни мерки на пазарот на трудот во Србија – Предизвици и резултати Abstract   PDF
Д. Вуковиќ, Н. Перишиќ
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика Активности на здружението Центар за образовна поддршка ДЕНДО ВАС Abstract   PDF
Жаклина Дурмиш
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика Активностите на Универзитетот Трето доба – Скопје Abstract   PDF
Томе Димишковски
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Антидискриминирачката политика и правото на еднаков третман во европското и македонското законодавство Abstract   PDF
Наташа Богоевска
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Асоцијација за демократски инцијативи – АДИ Гостивар Abstract   PDF
Алберт Муслиу
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Втор Меѓународен конгрес по социјална медицина на Србија Предизвиците на социјалната медицина во 21-от век Abstract   PDF
Фимка Тозија,
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика ГЛОБАЛНА РЕЦЕСИЈА ИЛИ НОВ ДРЖАВЕН ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ - ЕФЕКТИ И МЕРКИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СФЕРА Abstract   PDF
Јован Пејковски
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Годишна средба за социјални и економски политики на УНИЦЕФ на тема: Влијанието на глобалната економска криза врз земјите од Централна и Источна Европа (ЦЕИ) и Заедницата на независни држави (ЗНД) и последиците од кризата врз состојбата на децата во.. Abstract   PDF
Илија Талев
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Децентрализација на здравствената заштита во делот на менталното здравје - отпочнување на процесот на дехоспитализација Abstract   PDF
Иван Трајков
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Домувањето во руралните општини во РМ: Примерот на Желино Abstract   PDF
Али Пајазити, Агрон Рустеми
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Домувањето на децата без родители и родителска грижа по напуштање на институциите Abstract   PDF
Галаба Златкова-Гареска
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Достапност до контрацепција и достапност и задоволство од здравствените услуги поврзани со репродуктивното здравје на жените во Република Македонија Abstract   PDF
Борјан Павловски
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Економската криза и одразот врз неформалната економија Abstract   PDF
Јован Пејковски
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЛУЃЕТО - ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ И ОСНОВНИ МЕРИЛА Abstract   PDF
Димитар Ефтимоски
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Abstract   PDF
Зора Јачова
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Искуства со примената на пилот-програмата за резиденцијална енергетска ефикасност како дел од пилот-проектот за социјална сигурносна мрежа на УСАИД Abstract   PDF
Маргарета Липковска Атанасова
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика КЛУЧНИ СОЦИЈАЛНИ ИНДИКАТОРИ И ПОЛИТИКИ ЗА МЕРЕЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ Abstract   PDF
Пол Стабс, Маја Геровска Митев
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика Континуирано образование и надминување на социјалната исклученост на старите лица Abstract   PDF
Сунчица Димитријоска
 
Vol 5, No 9 (2012): Ревија за Социјална Политика Корпоративна социјална одговорност - нова перспектива во справувањето со невработеноста на локално ниво Abstract   PDF
Слаѓана Србиноска
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Креирање политики за подобрување на пристапот до здравствените услуги на населението: Расчекор меѓу желбите и практичната примена Abstract   PDF
Владимир Лазаревиќ
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Легислативната и институционалната поддршка на домувањето низ системот на социјална заштита Abstract   PDF
Софија Спасовска
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Легислативните предизвици во однос на домувањето низ практиката на Министерството за транспот и врски Abstract   PDF
Љубиша Јовановски
 
1 - 25 of 97 Items 1 2 3 4 > >>