Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Лиценцирање на стручните работници во системот на социјална заштита Abstract   PDF
Татјана Ристова Димова
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: МЕЃУГЕНЕРАЦИСКА СОЛИДАРНОСТ - ПРЕДИЗВИК СО КОЈ СЕ СООЧУВААТ МОДЕРНИТЕ ОПШТЕСТВА, 10 - 14 НОЕМВРИ 2008, РАДЕНЦИ, СЛОВЕНИЈА Abstract   PDF
Благица Новковска
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика МЕРЕЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД ВО МАКЕДОНИЈА Abstract   PDF
Стасе Нолев
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика МОЖНИ ПРИДОБИВКИ ОД РАТИФИКАЦИЈАТА И ПРИМЕНАТА НА ЕВРОПСКАТА СОЦИЈАЛНА ПОВЕЛБА (РЕВИДИРАНА) Abstract   PDF
Лилјана Јанкуловска
 
Vol 5, No 9 (2012): Ревија за Социјална Политика Македонскиот пазар на трудот: Што го прави толку поинаков? Abstract   PDF
Никица Мојсоска Блажевски, Неџати Куртиши
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Меѓународна конференција: Европски и национални практики во соочувањето со сиромаштијата и социјалната исклученост Abstract   PDF
Маја Геровска Митев
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Моделот на долготрајна нега во Република Македонија Abstract   PDF
Вера Димитриевска
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ - РАЗМИСЛИ И ВИДУВАЊА Abstract   PDF
Јасминка Фришчиќ
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2011-2021: Потреба и основни стратешки правци Abstract   PDF
Сузана Борнарова, Наташа Богоевска
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика НИСКИОТ ФЕРТИЛИТЕТ, ПОЛИТИКИТЕ И КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Abstract   PDF
Аница В. Драговиќ
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика НОВИОТ СИСТЕМ НА БРУТО ПЛАТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НЕГОВИТЕ МОЖНИ ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД Abstract   PDF
Ванчо Узунов
 
Vol 5, No 9 (2012): Ревија за Социјална Политика Намалување на дигиталниот јаз на пазарот на трудот: за повеќе е-инклузивни работни места Abstract   PDF
Боби Бадаревски
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Нееднаквости во опфатот и правата од пензискиот систем во Република Македонија Abstract   PDF
Зоран Вучев
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Новини во регулирањето и реализацијата на човековите права во здравствената заштита - можности на Законот за заштита на правата на пациентите Abstract   PDF
Филип Геровски
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика ОБЕЛЕЖЈА НА ДОМУВАЊЕТО НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ ВО МАКЕДОНИЈА Abstract   PDF
Мите Кузески, Тања Малеска
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика ОБРАЗОВАНИЕТО НАСПРОТИ ПОЛИТИЧКАТА МАНИПУЛАЦИЈА Abstract   PDF
Нано Ружин
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика ОД ПРАКТИКАТА Abstract   PDF
No Author
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика Образовната сиромаштија како социјално- политичко и педагошко прашање Abstract   PDF
Моника Шукала
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Организација на жени на град Скопје Abstract   PDF
Томка Дилевска
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Осврт на Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост Abstract   PDF
Ирена Тодороска
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Осврт на влијанието на економската криза врз материјални-социјалната положба на работниците во металната, електроиндустријата и рударството во Македонија Abstract   PDF
Маре Анчева
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Осврт на публикација на Светската здравствена организација: Системите за јавно здравје во земјите од Југоисточна Европа - можности и предизвици Abstract   PDF
Драган Ѓорѓев
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика ПАТЕКИТЕ И КРСТОСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ПЕДАГОГИЈА: ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ И СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ Abstract   PDF
Сузана Миовска - Спасева
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСИСКА КРИЗА ВРЗ СОЦИО-ЕКОНОМСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПуБЛИКА МАКЕДОНИЈА Abstract   PDF
Фимка Тозија, Драган Ѓорѓев
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Патролна социјална работа Abstract   PDF
Мариа Доневска, Светлана Трбојевиќ
 
26 - 50 of 97 Items << < 1 2 3 4 > >>