Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Поимање, карактеризација, класификации и индикатори на социјалната исклученост во домувањето во Македонија Abstract   PDF
Зоран Костов
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Полио Плус - движење против хендикеп Abstract   PDF
Ѕвонко Шаврески
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Политиката на вработување и економската криза Abstract   PDF
Осман КАДРИУ
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Половата поделба на трудот - фактор на женската дискриминација Abstract   PDF
Сузана Симоновска
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Практики на домување кај лицата со интелектуална попреченост: Служби за домување со поддршка во заедницата Abstract   PDF
Вера Димитриевска
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Прва Конференција на сиромашните и социјално исклучени лица во Република Македонија Abstract   PDF
Владимир Илиевски
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Предлог- закон за антидискриминација Abstract   PDF
No Author
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Предлог- закон за антидискриминација Abstract   PDF
Елена Грозданова
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Придонесот и предизвиците на супервизијата на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија Abstract   PDF
Зорица Апостолска
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Приказ на извештајот: Граѓански засновани анализи Abstract   PDF
Јован Пејковски
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Приказ на книгата: “Социјален развој” од проф. д-р Јован Пејковски Abstract   PDF
Мариа Доневска
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Пристап до здравствена заштита и здравствени услуги на корисниците на дроги и сексуалните работници Abstract   PDF
Христијан Јанкулоски
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Пристапот и задоволството од здравствените услуги низ практиката на Организацијата на потрошувачи на Македонија Abstract   PDF
Татјана Тасева
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика Програмски активности на HELP AGE INTERNATIONAL во Република Македонија Abstract   PDF
Елизабета Куновска
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Промотивните активности на Македонската платформа против сиромаштија (МППС) Abstract   PDF
Мила Царовска
 
Vol 5, No 9 (2012): Ревија за Социјална Политика РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ФЛЕКСИБИЛНОСТА НА РАБОТНИОТ ОДНОС Abstract   PDF
Тодор Каламатиев
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика РАЗВОЈ НА РЕГИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ШКОЛИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Abstract   PDF
Оливера Грбиќ
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА: КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ, ЗАГРЕБ, 14-16 НОЕМВРИ, 2008 Abstract   PDF
Софија Арнаудова
 
Vol 5, No 9 (2012): Ревија за Социјална Политика Работата и невработеноста - техники на вклучување на младите во работниот процес според два успешни и еден неуспешен модел Abstract   PDF
Нано Ружин
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Работилница: „Професионалноста и квалитетот на услугите на социјалните работници во службите за ментално здравје“ Abstract   PDF
Славица Шекутковска
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Регионална конференција „Интегрирање на разлики – човекови права, социјална инклузија и социјална кохезија на Балканот кон патот до Европската Унија” Abstract   PDF
Јана Лозаноска
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Регионална конференција: Ефектите на финасиската криза на Балканот и социјалдемократските одговори Abstract   PDF
Марија Стамболиева
 
Vol 3, No 5 (2010): Ревија за Социјална Политика Реформи во здравството - приватизација на примарната здравствена заштита и други модели за подобрување на ефективноста и ефикасноста во користењето на здравствените ресурси Abstract   PDF
Неда Милевска-Костова
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика СИСТЕМОТ НА БРУТО ПЛАТА НИЗ ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ Abstract   PDF
Милан Мановски
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО: состојба, предизвици и можности Abstract   PDF
Тозија Фимка
 
51 - 75 of 97 Items << < 1 2 3 4 > >>