Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНА ИСКЛУЧЕНОСТ НА СТАРИТЕ ЛИЦА ОД СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО РEПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Abstract   PDF
Сузана Борнарова
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНА ИСКЛУЧЕНОСТ: ПОИМ, ПРИСТАПИ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА Abstract   PDF
Зоран Шуќур
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНА СТАТИСТИКА Abstract   PDF
No Author
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНА СТАТИСТИКА Abstract   PDF
No Author
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНА СТАТИСТИКА Abstract   PDF
No Author
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНАТА ДРЖАВА И ОБРАЗОВАНИЕТО: Обид за типологија на модели на образовна политика Abstract   PDF
Сузана Борнарова
 
Vol 1, No 1 (2008): Ревија за Социјална Политика СОЦИЈАЛНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ЛИЦА Abstract   PDF
Благица Новковска
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика СОЦИJAЛНА РАДИОСКОПИЈА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН И ОБИДОТ НА МАКЕДОНИЈА ЗА СООЧУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИОТ ПРЕДИЗВИК Abstract   PDF
Нано Ружин
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Солидарен станбен фонд – потреба и перспектива Abstract   PDF
Живко Митревски, Инда Костова Савиќ
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Состојба и предизвици во социјалната и здравствената заштита на лицата со инвалидност во Република Македонија: служби во заедницата и нивниот придонес Abstract   PDF
Роберт Величковски, Фимка Тозија
 
Vol 3, No 6 (2010): Ревија за Социјална Политика Состојби и предизвици во домувањето кај ромската популација во Македонија: Искуства од спроведувањето на НАП за домување од Декадата за вклучување на Ромите Abstract   PDF
Елвис Мемети
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Социјална димензија на економската криза: перцепции на граѓаните Abstract   PDF
Маја Геровска Митев
 
Vol 2, No 4 (2009): Ревија за Социјална Политика Социјалното влијание на глобалната економска криза во Западен Балкан Abstract   PDF
Пол Стабс
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Ставови и гледишта во врска со системот на социјална заштита и социјално осигурување во Македонија Abstract   PDF
Спиро Ристовски
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Ставови и гледишта во врска со системот на социјална заштита и социјално осигурување во Македонија Abstract   PDF
Цветанка Иванова
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Ставови и гледишта во врска со системот на социјална заштита и социјално осигурување во Македонија Abstract   PDF
Живко Митревски
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Стигматизација на лица болни од шизофренија и на зависници од дрога и алкохол Abstract   PDF
Михајло Поповски, Катерина Наумова
 
Vol 2, No 3 (2009): Ревија за Социјална Политика Студија – Социјална исклученост на старите лица во Република Македонија Abstract   PDF
Сунчица Димитријоска
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика ФОТОГРАФСКО ДОСИЕ ЗА ДЕЛ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АНГАЖМАНИ НА ПРОФ. Д-Р ДИВНА ЛАКИНСКА Abstract   PDF
No Author
 
Vol 4, No 7 (2011): Ревија за Социјална Политика Центар за обука за социјален развој, поддржан од УНДП при Институтот за социјална работа и социјална политика Abstract   PDF
Соња Стефановска - Трајаноска
 
Vol 1, No 2 (2008): Ревија за Социјална Политика ЧЕТВРТИ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА СТАРЕЕЊЕТО И ГЕНЕРАЦИИТЕ Abstract   PDF
Сузана Борнарова
 
Vol 4, No 8 (2011): Ревија за Социјална Политика Чија е оваа грижа? Културни и институционални бариери за пристап до социјални и здравствени услуги за Ромите кои употребуваат дроги Abstract   PDF
Вања Димитриевски
 
76 - 97 of 97 Items << < 1 2 3 4