ИНФОРМАТИЧКА ВОЈНА

Ванчо КЕНКОВ

Abstract


Брзиот научно-технолошки развој, новите вооружени системи сѐ повеќе влијаат на развојот на начинот на војување во совремни услови, на стратегиите идоктрините на современите држави. Во овој контекст, текстот укажува на импликациите од научно-техничкиот развој, примената на оружја конципирани врз основа на информатичките технологии и нивното револуционерно влијание врзсоверменото војување. Главниот фокус е на научните откритија (информатичката технологија) од кои се развиени нови оружја и системи на оружја, коиреволуционерно влијаеле врз промените во начинот на војување и во организацијата на вооружените сили, како и подготовките за војна. Како резултат на ова, денес зборуваме за нови видови воени дејствија како информатичката војна инеокортикалната војна. Имајќи предвид дека овие технологии се лесно достапни и брзо се развиваат и не се веќе привилегија само на високо развиените држави,може да се заклучи дека информатичката и неокортикалната војна ќе добива на значење во годините што доаѓаат.

Клучни зборови: научно-технолошки развој, технолошки информатичка револуција, информатичка технологија, информатичка војна, неокортикална војна.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.