БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР КАКО СПЕЦИФИЧЕН ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА

Оливер БАКРЕСКИ

Abstract


Силните промени што го предизвикуваат општествениот развој можат да се осмислат само преку организациите кои можат да се разберат како функционалнагрупа или институција (држава, претпријатие, полиција, војска и сл.) и како процес на организирање кој е насочен кон креирање организациона структура.Во организацијата се одвиваат разновидни процеси во рационална форма во облик на координација, поврзување и насочување на многубројните специјализирани знаења и умешности во осмислини целесообрзани целини коитреба да обезбедат ефикасна употреба и распоред на времето во однос на човечките активности, и особено потребата од организирано реализирање напоставени цели.Организацијата не е само последица на организирањето како посебен дел на менаџмент процесот, туку последица на целокупниот менаџмент на еднаорганизација.

Клучни зборови: организирање, организација, организациона структура, организациони елементи, безбедносен сектор.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.