БЕЗБЕДНОСЕН КОНЦЕПТ НАСОЧЕН КОН ЧОВЕКОТ

Сергеј ЦВЕТКОВСКИ

Abstract


Човековата безбедност или поточно концептот на човекова безбедност е замисла за развој на практика која е „малку“ поинаква од веќе воспоставената „политика“на мултинационални принципи кои се во перманентен развој, а се однесуваат набезбедноста и владеењето. Тоа е обид за делување, но и спонтан процес на развивање на научно сфаќање кое им противречи на традиционалните замисли забезбедноста. Она што се наметнува е дека таа замисла или концепт не е баш лесноразбирлив или потполно објективен како мисла. Тоа е така, затоа што може да се издвојат четири различни, понекогаш компетитивни пристапи кон човековата безбедност кои се одраз на различни социолошко, културни и геостратегиски ориентации. Или можеби концепт кој е помалку нереален или премногу амбициозен. Во насока на „напреднатата идеја“, трудов укажува дека искуственото проучување веќе дава основа за формирање на поддржувачка позиција на размислувањето за човековата безбедност, кое можеби споро, но сигурно се препознава и имплементира од донесувачите на одлуки, наспроти доследноста на цврстата нео/реалистичка одреденост.

Клучни зборови: Безбедносен концепт, напредна идеја, човекова безбедност.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.