УЛОГАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тања МИЛОШЕВСКА

Abstract


Овој труд ја разгледува и обработува круцијалната улога на регионалната соработка и превентивните мерки за борба против организираниот криминал воРепублика Македонија.Исто така, ги презентира препораките предложени од неколку мултинационални иницијативи за соработка и зајакнување на националната безбедност ирегионалната стабилност низ кооперативни мерки за спротиставување наорганизираните криминални групи.Организираниот криминал е проблем кој мора да се решава само со координирани акции преземени на национално, регионално и меѓународно ниво.

Клучни зборови: регионална соработка, превенција, организиран криминал, легислативни мерки.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.