КОНЦЕПТИ НА СВЕТСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОРЕДОЦИ

Тони МИЛЕСКИ

Abstract


Трудот се занимава со елаборација на теоретските концепти врз кои се базираат светските геополитички поредоци. Ваквиот пристап, овозможува да се согледаат, низ историската призма, развојните принципи на секој светски геополитички поредок, поединечно. Еволутивниот пат ни дава со- лидна основа за креирање на претпоставки кои ќе ги втемелат основните карактеристики на новиот светски геополитички поредок. Во трудот се елаборираат концептите на геополитички поредоци на П. Тејлор, Ј. Агне, С. Корбриџ, С. Коен како и современите теории на Лутвак, Фукојама и Хан- тингтон за развој на идниот геополитичкиот поредок.

Клучни зборови: концепт, геополитички поредок, геополитички дис- курс, хегемонија, хегемон.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.