ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ ВО САД

Ванчо КЕНКОВ

Abstract


Во современото општество информациската безбедност е компонента на националната безбедност. Во склоп на објаснувањето на поимот без- бедност и поимот информациска безбедност дадени се основните постав- ки на општата наука за безбедност и теориите на информациското војува- ње. Информациската безбедност се јавува не само како еден од облиците на бездбедноста, туку и како пресек на сите облици на безбедност во кои информатичките технологии заземаат важно место. Во тој контекст прика- жан е односот на информациската, економската и воената безбедност и начинот на заштита на информациската инфраструктура на САД.

Клучни зборови: Безбедност, информациска безбедност, информацис- ко војување, информациски операции, информациско обезбедување, заш- тита на информациската инфраструктура.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.