ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОЈАВА НА КОНФЛИКТИ

Срѓан МИЛАШИНОВИЌ, Оливер БАКРЕСКИ

Abstract


Теоретската елаборација во трудот се фокусира на економските фактори какопредуслов за појава на конфликти, а зголемениот интерес за истражување на оваа темасе јавува по завршување на Втората светска војна, кога многу земји формирааспецијализирани научноистражувачки институции за истражување на ова подрачје. Таканараснатите интереси предизвикаа континуирано да се истражуваат економскитефактори што е и основна претпоставка за барање форми и решенија во концептот заградење на мир. Надминувањето на одредени диспропорции кои се јавуваат какорезултат на одредени специфичности и секако како резултат на недоследности вокумулираното знаење и тврдиот став за причините за појава на конфликти треба дададе одговор на круцијалните прашања врзани со самите конфликти.

Клучни зборови: економски фактори, економска моќ, економски ресурси, глобалнаекономија, конфликти


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.