ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ КАКО БЕЗБЕДНОСНО-ПОЛИТИЧКИ И ДЕСТА- БИЛИЗИРАЧКИ ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВАТА ВО ТРАНЗИЦИЈА

Тања МИЛОШЕВСКА

Abstract


Овој труд го детерминира организираниот криминал како националнабезбедносна закана за општествата во транзиција, ги открива факторите и спецификитеза појава на организираниот криминал во Република Македонија, и ја анализирадинамиката на организираниот криминал во Македонија. Основен генератор наорганизираниот криминал во државите со транзиција претставува стремежот наопределени социјални групи и слоеви за зафаќање на доминантна економска иполитичка позиција во новонастанатите општествени околности. Дејствувањето наструктурите на организираниот криминал имаат негативни безбедносни импликации врззагрозувањето на националната безбедност на Република Македонија кои кулминираатво безбедносно-политички и дестабилизирачки фактор за развој на општествата вотранзиција.

Клучни зборови: организиран криминал, транзиција, национална безбедност,закани, сива економија.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.