КОНЦЕПЦИИ НА СУВЕРЕНИТЕТ. ДИСКУРС, МЕТАТЕОРИЈА И ПРАКСА

Игор ЈОВАНОСКИ

Abstract


Последниве 20 години сведоци сме на буквална „експлозија“ на академскиотинтерес кон концептот на суверенитет во политичката, правната и меѓународнататеорија. Благодарение на променливата онтологија на меѓународниот поредок после1991 година одржливоста на идејата за „апсолутен авторитет“ внатре, но и надвор, епостојана топ тема во академските и политичките кругови. Забележително, она штоденес го доживуваме како „дискурс за суверенитетот“ има многу да каже за теоретскоторазбирање но и за практичната поставеност на политиката воопшто. Од една страна,дискурсот ја рефлектира но и ја обликува историската текстура на политиката и гиподвлекува тековните трендови во политичката организација. Од друга страна, тој јаантиципра нејзината форма во годините што следат. Есенцијалноста на истата енесомнена и, како што оваа статија се обидува да прикаже, од нејзиното разбирање иинтерпретација ќе зависи и разбирањето на природата на меѓународните односи вогодините што следат.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.