NATO - ENERGY SECURITY DISCOURSE

Toni Mileski

Abstract


ABSTRACTThis paper presents an attempt to approach and clarify the debate for energysecurity in the framework of the "evolving" NATO. The contemporary states point to the factthat energy supply is not only an economic topic, but also something that more and moreoften occupies the work agendas of the other institutions on the international scene as well.More precisely, this paper discusses the attempt for politicization and securitization of theenergy supply, the involvement and role of NATO in the field of energy security, as well asthe complexity in defining such a role of the Alliance. The chronology of the beginnings ofthe inclusion of NATO in the area of energy security as elaborated in the strategicdocuments of the Alliance is represented. The paper views the arguments that contribute tothe need for more serious involvement of NATO. In addition, the elements that can presenta problem for the clear definition of the place and role of NATO in the field of energysecurity are also analyzed. The energy security discourse presents a serious pointer for thepossible directions of the evolving of the Alliance and its future engagement incontemporary international relations.

Key words: NATO, energy, energy security, security, resources

АПСТРАКТТрудот претставува обид за приближување и појаснување на дебатата заенергетската безбедност во рамките на „еволуирачкиот“ НАТО. Современите состојбиукажуваат на фактот дека енергетското снабдување не претставува само економскатематика, односно сè повеќе ги окупура работните агенди и на другите институции намеѓународната сцена. Поконкретно, трудот се осврнува на обидот за политизација исекуритизација на енергетското снабдување, вклученоста и улогата на НАТО на полетона енергетската безбедност како и сложеноста во дефинирањето на таквата улога наАлијансата. Претставена е хронологијата на почетоците на вклучувањето на НАТО восферата на енергетската безбедност елаборирани во стратегиските документи наАлијансата. Во трудот се разгледуваат аргументите кои одат во прилог на потребата запосериозно инволвирање на НАТО. Исто така, анализирани се и елементите кои би26можеле да претставуваат проблем во јасното дефинирање на местото и улогата на НАТОво полето на енергетската безбедност. Енергетско-безбедносниот дискурс претставувасериозен показател за можните насоки на еволуирање на Алијансата и нејзиниот иденангажман во современите меѓународни односи.

Клучни зборови: НАТО, енергија, енергетска безбедност, безбедност, ресурси


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.