DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND ETHNIC CONFLICTS WITHIN THE PROCESSES OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION

Zlatko Isakovic

Abstract


ABSTRACT:The aim of this paper is to elaborate relationships between democracy, humanrights and ethnic conflicts within the process and globalization and European integration.The first part is devoted to analysis of the assumed preventive and resolving impacts ofdemocracy (and human rights respect) on the ethnic conflicts.The second part elaborates the well known more or less negative impacts of theethnic (and some other) conflicts (particularly violently escalated ones) on the democracyand respecting human rights within the mentioned context of globalization.The main predicted conclusion could be that if a system cannot be qualified asdemocratic one and respectful for human rights, appears the complex dilemma. Namely, thedilemma is what should come first: developing democracy (and respecting human rights) oreliminating ethnic conflicts and/or preventing their escalations/deescalating them. It willbe also presented various theoretical and practical answers and solutions of this dilemmawithin the process of globalization and European integration. In addition, a few openquestions related to the process of globalization as possible source of conflicts, human(in)security, etc.

Keywords: Democracy, human rights, ethnic conflict, globalization

АПСТРАКТ:Целта на овој труд е да се осврне на односите меѓу демократијата, човековитеправа и етничките конфликти во рамките на процесите на глобализацијата и европскатаинтеграција. Првиот дел е посветен на анализата на преземените превентиви ивлијанието на решенијата на демократијата (и почитување на човековите права) наетнички конфликти.Вториот дел ги обработува добро познатите, помалку или повеќе негативнивлијанија на етничките (и некои други) конфликти (особено оние со насилниескалирања) на демократијата и почитувањето на човековите права во рамките наспоменатиот контекст на глобализацијата.Главниот заклучок би можел да биде во насока, доколку системот не може да сеоквалификува како демократски и таков кој ги почитува човековите права, појавувакомплексна дилема. Имено, дилемата е она што треба да дојде прво: развој надемократијата (и почитување на човековите права) или елиминирање на етничкиконфликти и/или спречување на нивното ескалирање/деескалирање. Исто така, ќебидат презентирани разни теоретски и практични одговори и решенија на оваа дилемаво рамките на процесот на глобализацијата и европската интеграција. Покрај тоа,елаборирани се неколку отворени прашања поврзани со процесот на глобализацијата,како можен извор на конфликти, човековата (не) безбедност, итн.

Клучни зборови: демократија, човекови права, меѓуетнички конфликти, глобализација.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.