SHARING HISTORY IN A POST-CONFLICT SOCIETY – THE CASE OF MACEDONIA

Biljana Popovska

Abstract


ABSTRACTThis paper is about sharing history in a post-conflict society, as viewed fromthe perspective of the teaching of history. Through analyses of the referencedarticles and reports, it discusses history teaching as one of the tools of transitionaljustice. It goes on to review the successful case of sharing history through theFranco-German textbook project, but only from the aspect of the media coverageand comment. Finally, the paper examines the Macedonian case related to the topic,drawing on the findings of other scholars, the response of Macedonian media to thejoint history textbook project of the Center for Democracy and Reconciliation ofSoutheast Europe, as well as materials from interviews conducted by the author ofthis paper.

Key words – reconciliation history teaching, unite, divide, coexistence

АПСТРАКТОвој труд ја обработува темата за споделување на заедничка историја воедно пост конфликтно општество видено преку призмата на наставата поисторија. Преку анализи на написи и извештаи во трудот се дискутира занаставата по историја како една од алатките на транзиционата правда.Трудот дава еден преглед на успешен случај на споделување на историјаизразен низ француско – германскиот проект за учебниците по историја, но само54во поглед на медиумската покриеност и нивните коментари. На крај, во трудот сеправи преглед на македонскиот случај поврзан со темата, преку истражувањатана други научни работници, реакцијата на медиумите во однос на проектот зазаеднички учебник по историја на Центарот за демократија и реконсилијација наЈугоисточна Европа, како и материјалите од интервјуата спроведени од авторотна овој труд.

Клучни зборови – реконсилијација, настава по историја, обединува, раздвојува,коегзистенција


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.