GLOBAL GEOPOLITICAL IMLICATIONS FOR THE WORLD AS A RESULT OF THE NEGATIVE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE

Nikolco Spasov

Abstract


ABSTRACT

Frequent debates and analyzes the impact of climate change on security represent theinitiator of profound scientific observations by the academic community. Climate change isa phenomenon that affects virtually all vital areas of the planet and humanity. Theimportance of incorporating climate change in geopolitical analysis comes into focus whenyou consider the future consequences of climate change on specific regions and strategicdirections, which would change the geopolitical power in the world. These assumptions relyon geographical power is abstracted from global changes that alter the environment today.This paper provides answers to several questions and focuses on geopolitical changes todayand will take place in the world due to the negative impact of climate change.

Keywords: Climate change, global warming, geopolitics, global threat, region

АПСТРАКТЗачестените дебати и анализи за влијанието на климатските промени врзбезбедноста претставуват иницијатор на продлабочени научни опсервации од страна наакадемската заедница. Климатските промени се феномен, кој ги засега практично ситевитални области на планетава и човештвото. Важноста од инкорпорирање наклиматските промени во геополитичките анализи доаѓа во фокусот кога ќе се зематидните последици од климатските промени врз одредени региони и стратегискиправци, кои би ја промениле геополитичката моќ во светот. Овие претпоставки сепотпираат врз географската моќ што се апстрахирани од глобалните промени кои јаменуваат животната средина денес.94Трудот дава одговори на неколкуте поставените прашања и се фокусира нагеополитичките промени кои денес и во иднина ќе се случуваат во светот какорезултат на негативното влијание на климатските промени.

Клучни зборови: Климатски промени, глобално затоплување, геполитика, глобалназакана, регион.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.