БЕЗБЕДНОСНИОТ РЕГИОНАЛИЗАМ НИЗ ПРИЗМАТА НА КОНЦЕПТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСЕН КОМПЛЕКС И БЕЗБЕДНОСНА ЗАЕДНИЦА

Aleksandar Pavleski

Abstract


АПСТРАКТ: Овој труд го анализира значењето на регионалното/супсистемско ниво вообјаснувањето на современите безбедносни динамики и релации. За таа цел, трудотпосветува особено внимание на концептот за безбедносен комплекс и на концептот забезбедносна заедница. Тоа од причина што станува збор за концепти кои нудатсоодветна основа за теориско објаснување на конекциите и поврзаноста на државитекои ја креираат нивната безбедност на регионално ниво.

Клучни зборови: регион, безбедносен регионализам, безбедносен комплекс,безбедносна заедница

ABSTRACT:This article analyzes the contemporary security dynamics and relations of thestates trough the main point and influence of regional/subsystem level. For that purpose,the article is specially focused on the concepts of security complex and security community.The fact that the concepts offer an acceptable possibility for theoretical analysis andexplanation of the connections and relations that creates security on the regional levelbetween the countries is the main reason for that.

Keywords: region, security regionalism, security complex, security community


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.