РАЗУЗНАВАЧКО-БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИСТЕМИ НА БАЛТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

Milan Milosevic, Oliver Bakreski

Abstract


АПСТРАКТ: Трудот претставува своевидна анализа и критички осврт на разузнавачко-безбедносните системи на балтичките држави. Анализата е насочена кон споредбенатадимензија на разузнавачките сегменти, нивната работа и нивните импликации врздемократскиот амбиент во државата кој особено се рефлектира на политичките слободиво формална и вистинска смисла на зборот. Стартната премиса е дека во демократскитеопштества мора да се овозможи разузнавачко-безбедносната заедница да дејствуваканализирано за да не се овозможи простор, односно за да не дојде до непотребнаакумулација на моќ. Елаборацијата која е направена за разузнавачко-безбедноснитесистеми во овој труд содржи два елемента: прво, се прави анализa на основите на кои епоставена разузнавачката заедница во балтичките држави, и второ, анализата прекукомпарирање на позитивните искустава не води кон реалните сознанија за местото иулогата на овој сегмент во општеството како еден од најсигурните начини да се дојде довистинските одговори за состојбите во разузнавачко-безбедносните системи.

Клучни зборови: безбедносен систем, разузнавачка заедница, разузнавачки служби,координација, Естонија, Латвија, Литванија.

ABSTRACT:This paper introduces a specific analysis and a critical review of the intelligencesecuritysystems of the Baltic countries. The analysis is focused on the comparativedimension of the intelligence segments, their work and their implications on the democraticambience in the country which are particularly reflected on the political freedoms in theformal and the factual notion of the word. The initial premise is that in democratic societiesit is obligatory to facilitate a canalized action for the security community, in order todisable a space for, or not to let a certain accumulation of power. The elaboration made for128the intelligence-security systems in this effort contains two elements: first, an analysis ismade for the bases on which the security communities are set in the Baltic countries andsecond, the analysis through comparison of the positive experiences leads us toward thereal acknowledgements for the position and for the role of this segment in society as one ofthe most secure ways to get to the veritable answers for the conditions in the intelligencesecuritysystems.

Key words: security system, intelligence community, intelligence services, coordination,Estonia, Latvia, Lithuania.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.