Author Details

МИЛОШЕВСКА, Тања, Macedonia, the former Yugoslav Republic of

  • Vol 1, No 1 (2010): Security Dialogues - Content
    УЛОГАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
    Abstract  PDF
  • Vol 2, No 4 (2011): Security Dialogues - Content
    ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ КАКО БЕЗБЕДНОСНО-ПОЛИТИЧКИ И ДЕСТА- БИЛИЗИРАЧКИ ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВАТА ВО ТРАНЗИЦИЈА
    Abstract  PDF